Το 40% της δαπάνης ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων θα αφαιρείται από τον φόρο!

Η διάταξη για την έκπτωση φόρου στην ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων, για την οποία έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση του Κων/νου Μητσοτάκη, σχεδιάζεται να ψηφιστεί φέτος με το δεύτερο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου. Η έκπτωση θα αφορά δαπάνες που θα γίνουν από τη χρήση του 2020 και μετέπειτα, που σημαίνει ότι δημοσιονομικά θα “κοστίσει” από το 2021 όταν και θα δηλωθούν οι σχετικές δαπάνες στις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων.

Το ποσοστό της έκπτωσης θα ανέρχεται στο 40% της δαπάνης και θα αφαιρείται είτε από τον φόρο εισοδήματος είτε από τον ΕΝΦΙΑ όταν ο φόρος εισοδήματος δεν επαρκεί για την παροχή της έκπτωσης στον ιδιοκτήτη. Μάλιστα, στις σχετικές κυβερνητικές διαβεβαιώσεις έχει αναφερθεί ότι η έκπτωση αυτή θα έχει ορίζοντα τετραετίας σε περίπτωση που δεν θα επαρκούσε να συμψηφιστεί με τον φόρο τις προηγούμενες χρονιές.

Το μέτρο αυτό, λογικό είναι ότι θα αποτελέσει μία σημαντική τονωτική “ένεση” στον χώρο των κουφωμάτων και ευρύτερα στον χώρο της οικοδομής και θα είναι ένα συνεχές πρόγραμμα “εξοικονομώ” που θα επωφεληθούν κατά κύριο λόγο μεσαία και μεγάλα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας. Η έκπτωση δε της δαπάνης ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων, είναι μία τακτική που συνιστά παγίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη μέλη έναντι μεμονωμένων προγραμμάτων επιδοτήσεων.

περισσότερα

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΚΑΤ ΟΙΚΩΝ

ΕΚΟ2 – Διευκρινίσεις για θέματα δαπανών και παραστατικών

 

 

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014), «απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 9 του ανωτέρω Άρθρου «οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους».

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στα Κεφάλαια 3 και 4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.

Ο Ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», εκτός του παραστατικού και Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του εκδότη (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του.

 

 

περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΚΑΤ ΟΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II»

Στις 08/02/2018 Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ». Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος ισχύουν τα παρακάτω: 1. Επιλέξιμες Κατοικίες & Εισοδηματικά κριτήρια Ωφελουμένων Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.

 Υφίσταται νόμιμα.

 Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

  1. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
  2. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω Πίνακα 1.

 

Κατη-γορία.

Ατομικό

Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης.

Οικογενειακό

Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης.

Βασικό

Ποσοστό

Επιχορήγησης.

Αύξηση

Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τεκνό.

Μέγιστο

Ποσοστό

Επιχορήγησης

1

Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 >10.000 έως 15.000 >20.000 έως 25.000

50%

5%

70%

3 >15.000 έως 20.000 >25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4 >20.000 έως 25.0000  >30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5 >25.000 έως 30.000 >35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6 >30.000 έως 35.000 >40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7 >35.000 έως 40.000 >45.000 έως 50.000 0% 5%

0%

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον τελικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου. Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου. Οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 1 γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα». Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που θα υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:  Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

 Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων). Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr, επιλέγοντας στην αίτηση εάν επιθυμεί χορήγηση δανείου καθώς και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ (Α’ ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι Ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει του Β’ ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους Ωφελούμενους τα κίνητρα του Προγράμματος. Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος. Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 28/02/2018 και ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, όπως προκύπτει από το Ε9 του κάθε διαμερίσματος/ μονοκατοικίας και τυχόν επιπλέον επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων. 2. Επιλέξιμες Παρεμβάσεις – Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ). Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. Επιπρόσθετα, τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)

 

 

Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 * K)] 2 ≤ U ˂ 3,2 U < 2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο 370 440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 300 350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο 470 540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 390 440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο 250 270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 180 240
1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)* 135 155
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)** 140

 

* Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων να δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης

** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος)

Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες κ.α., καθώς και το κόστος εργασίας που γίνεται στο πλαίσιο των επιλέξιμων παρεμβάσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. 3. Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής (Ίδια κεφάλαια – Τραπεζικός δανεισμός)

Οι Ωφελούμενοι των κατηγοριών 1 έως 7, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων, δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το ποσό που θα επιλέξουν ή για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου, είτε με συνδυασμό των παραπάνω. 3.1 Ίδια κεφάλαια

Στην περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μόνο με ίδια κεφάλαια δεν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής επιχορήγησης από το πρόγραμμα. Συνεπώς, ο Ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μπορεί όμως, και μόνο μέσω τραπεζικού συστήματος και ανεξαρτήτως αριθμού τραπεζικών λογαριασμών / τραπεζικών ιδρυμάτων, να δώσει προκαταβολή από το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την αποπληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων (συνυπολογίζοντας τυχόν προκαταβολή που έχει δοθεί) και την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εκταμιεύεται η επιχορήγηση για πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 3.2 Τραπεζικός δανεισμός

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,00% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%. Η εισφορά του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), που ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ». 4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Προετοιμασία – Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία».

Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28/02/2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη δημοσίευση του Οδηγού και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Δεν υφίσταται δυνατότητα για υποβολή αίτησης (χορήγηση σχετικού πρωτοκόλλου υποβολής) εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης καθώς και το ποσό του δανείου από το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» και ο αιτών ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Εφαρμογής, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι στο τελικό στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των επιμέρους παρεμβάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος.

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in – first out), τους διαθέσιμους πόρους και το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη δανείου.

Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος (ΕΤΕΑΝ), βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Δικαιούχο και θα επέρχονται αυστηρές κυρώσεις.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από το Δικαιούχο, ο τελευταίος καταρτίζει πίνακα κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και πίνακα απόρριψης αιτήσεων ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίοι υποβάλλονται στην Επενδυτική Επιτροπή για έγκριση. Βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, εκδίδεται απόφαση του Δικαιούχου για την υπαγωγή των αιτήσεων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγωγής).

Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η ανωτέρω

διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους λογαριασμούς των προμηθευτών / αναδόχων (που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα) κατόπιν σχετικής εντολής/εξουσιοδότησης προς το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, που καταχωρεί ο Ωφελούμενος στο πληροφοριακό σύστημα. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μίας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο.

Οι Ωφελούμενοι που δεν έχουν επιλέξει τη λήψη δανείου, μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/ προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/ προμηθευτή, καθώς η επιχορήγηση που τελικά θα λάβει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των πιστοποιούμενων επιλέξιμων δαπανών μείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους αναδόχους/ προμηθευτές με ίδια κεφάλαια του Ωφελούμενου.

Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν σε πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και καταβολή ιδίων κεφαλαίων, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης. Όλα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Παραστατικά δαπανών υλοποιημένων παρεμβάσεων που φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω ΠΕΑ.

Στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά:

 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για την προμήθεια εξοπλισμού / υλικών στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

– η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου (υλικά, εξαρτήματα κλπ.)

– τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου της απόφασης υπαγωγής)

– τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα, τεμάχια κλπ), προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη της δαπάνης στις κατηγορίες του πίνακα του κεφαλαίου 3 και να διαπιστώνεται η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Για τα κουφώματα / εξώφυλλα είναι απαραίτητη η αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστατικό δαπανών, ανά είδος δαπάνης, για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας». Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά δαπάνης θα πρέπει στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού να έχουν την ένδειξη «ιδιώτης».

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με καταβολή μετρητών

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-A, και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-B, για την ορθή εγκατάσταση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-Γ.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος της Πολυκατοικίας σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας, καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η επίτευξη ή μη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου. 5. Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου – χορήγηση κινήτρων

Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι

 η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων και η εξόφληση των απαιτούμενων δαπανών με ίδια κεφάλαια (π.χ. έκδοση αδειών, ασφαλιστικές εισφορές),

 η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφληση αυτής,

 η εξόφληση τυχόν μελετών ή /και συμβουλευτικών υπηρεσιών

 η καταχώρηση στο ΠΣ της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (από τον Ωφελούμενο και στην περίπτωση πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο) επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ,

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ωφελούμενο εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου). Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 16/06/2023.

Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου). Τα εν λόγω ποσά είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/ αναδόχων/ κλπ.

Εν συνεχεία, οι πληρωμές προς τους αναδόχους/ προμηθευτές/ κλπ διενεργούνται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον Ωφελούμενο, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μιας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο. Οι ανάδοχοι/ προμηθευτές δηλώνουν για την εκταμίευση της πληρωμής τον Επαγγελματικό Λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Εάν από τον έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, ο Ωφελούμενος ενημερωθεί, από το πληροφοριακό σύστημα, για ποσό ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, (περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος), θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση να υποβάλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο Δικαιούχο τα απαιτούμενα παραστατικά εξόφλησης, υποβάλλοντας τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης. Οι ανωτέρω προθεσμίες καταβολής της επιχορήγησης, εκταμίευσης του συνολικού ποσού του δανείου και πληρωμής προς τους αναδόχους/προμηθευτές παρατείνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (δεκαπέντε ημέρες).

 

 

 

 

 

 

περισσότερα

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΚΑΤ ΟΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε σειρά νέων ερωταπαντήσεων με διευκρινήσεις για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος του νέου ‘εξοικονομώ’:

Ερ.: Γιατί είναι υποχρεωτικό να δηλώσει ο Ωφελούμενος email? Μπορεί να δηλωθεί αντ’ αυτού το email του Συμβούλου Έργου?

Απ.: Η δήλωση email του Ωφελουμένου είναι κομβικής σημασίας για την επικοινωνία καθ΄όλη τη διάρκεια της αίτησης. Ταυτόχρονα, για τεχνικούς λόγους είναι απαραίτητο ανά χρήστη (δηλαδή ανά ΑΦΜ) που συνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα να αντιστοιχεί ένα μοναδικό email, το οποίο δεν θα δηλώνεται και από άλλο χρήστη. Συνεπώς, το email που δηλώνει ο Ωφελούμενος θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό του Συμβούλου Έργου. Διευκρινίζεται ότι μετά την καταχώρηση Συμβούλου Έργου η ηλεκτρονική αλληλογραφία αποστέλλεται ταυτόχρονα στο δηλωμένο email του Ωφελούμενου καθώς και σε αυτό του Συμβούλου Έργου που ο Ωφελούμενος έχει επιλέξει. Σημειώνεται επίσης ότι μετά την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα παρέχεται πάντα η επιλογή τροποποίησης της δηλωμένης διεύθυνσης email του χρήστη από την διαχείριση του Προφίλ του, καθώς και η προσθήκη συμπληρωματικής διεύθυνσης email.

Ερ.: Εάν γίνει λάθος κατά τη δημιουργία ή την πορεία αίτησης μου στο πληροφοριακό σύστημα και πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση, το email που έχω δηλώσει ισχύει ή πρέπει να δηλώσω άλλο?

Απ.: Εάν προκύψει ακύρωση αίτησης και υποβολή νέας, επειδή ο χρήστης έχει ήδη δημιουργηθεί στο πληροφοριακό σύστημα, θα χρησιμοποιηθεί το email που έχει δηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση, το e-mail μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του profil του χρήστη.

Ερ.: Κατά τη σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα στο αρχικό 1ο στάδιο ελέγχου Επιλεξιμότητας έχω δημιουργήσει αίτηση στη λίστα αιτήσεων χρήστη. Μπορώ να την επεξεργαστώ; Θεωρείται υποβληθείσα;

Απ.: Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου επιλεξιμότητας (βήματα 1 και 2) είναι επεξεργάσιμα, η αίτηση είναι επεξεργάσιμη και παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής της. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου επιλεξιμότητας ( 2ο βήμα) κατά το στάδιο Καταχώρησης παρεμβάσεων (3ο βήμα), τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στα προηγούμενα δύο βήματα δεν είναι επεξεργάσιμα. Επομένως εάν διαπιστωθεί η ανάγκη κάποιο από τα δηλωθέντα να αλλάξει, παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης και η δημιουργία νέας. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να γίνει χρήση της επιλογής «Οριστική υποβολή» η αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα. Αναλυτικές οδηγίες και μηνύματα παρέχονται εντός του Πληροφοριακού Συστήματος κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Ερ.: Πότε μπορώ να επεξεργαστώ, διαγράψω ή να ακυρώσω αίτηση μου?

Απ.: Η δυνατότητα διαγραφής ή ακύρωσης αίτησης εμφανίζεται κατά περίπτωση στη λίστα Αιτήσεων Χρήστη και στη στήλη «Ενέργειες». Ειδικότερα όσον αφορά την διαγραφή αίτησης, η δυνατότητα αυτή δίνεται κατά το 1ο βήμα («01.Έλεγχος 1ου Σταδίου Επιλεξιμότητας»), ενώ από το 2ο βήμα («02.Ολοκλήρωση 1ου Σταδίου Επιλεξιμότητας) και μετά, υπάρχει μόνο η δυνατότητα ακύρωσης αίτησης.

Ερ.: Γιατί μόλις πατήσω αποθήκευση στο τέλος 1ου βήματος το σύστημα με οδηγεί στη λίστα Αιτήσεων Χρήστη;

Απ.: Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο βήμα «01.Ελεγχος του 1ου σταδίου επιλεξιμότητας» ( καρτέλες 1. Στοιχεία ωφελούμενου, 2. Στοιχεία ακινήτου, 3.Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού, 4.Οριστικοποίηση στοιχείων) και επιλέξετε αποθήκευση, γίνεται η αρχική καταχώρηση της αίτησης. Το Π.Σ. σας επιστρέφει αυτόματα στην κεντρική λίστα αιτήσεων κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων. Από εκεί μπορείτε να  επιλέξετε την αίτηση σας για περαιτέρω επεξεργασία.

Ερ.:  Τι αφορά ο κωδικός που εμφανίζεται στην λίστα Αιτήσεων Χρήστη; Είναι ο κωδικός οριστικής υποβολής της αίτησης ;

Απ.: Όχι. Η αίτηση σε αυτό το αρχικό στάδιο λαμβάνει ένα κωδικό ο οποίος αφορά στην δημιουργία της, και ο οποίος δεν είναι ο εξαψήφιος κωδικός οριστικής υποβολής της αίτησης. Ο εξαψήφιος κωδικός θα σας αποσταλεί στο 3ο βήμα μετά την Καταχώρηση Στοιχείων Παρεμβάσεων και την Οριστική Υποβολή. Με την απόδοση του εξαψήφιου κωδικού δεσμεύεται και ο προϋπολογισμός της αίτησης.

Ερ.: Γιατί υποχρεούμαι να συμπληρώσω το πεδίο που αφορά στη δήλωση De Minimis (Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού) ενώ η κατοικία μου δεν αφορά σε βραχυχρόνια μίσθωση ή ενοικίαση;

Απ.: Η ροή του Π.Σ. υποχρεώνει όλους τους χρήστες να συμπληρώσουν το πεδίο «De Minimis» ανεξαρτήτως με το αν η κατοικία τους ενοικιάζεται ή μισθώνεται βραχυχρόνια. Η συμπλήρωση της δήλωσης δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό τις αιτήσεις για τις οικίες που δεν ενοικιάζονται ή δεν μισθώνονται βραχυχρόνια.

Ερ.: Έχει γίνει στην καρτέλα «Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού» διασταύρωση των στοιχείων μου;

Απ.: Όχι. Η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται αφού προβείτε στις Ενέργειες/Βασικά Στοιχεία Αίτησης και συμπληρώσετε τη Συνεργαζόμενη Τράπεζα και τα Στοιχεία Συνιδιοκτησίας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος το Π.Σ. ενημερώνει το χρήστη με κόκκινη ένδειξη στα πεδία που χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις. Σε κάθε στάδιο μπορείτε να επιστρέφετε στην κεντρική οθόνη και να κάνετε έλεγχο πληρότητας.

Ερ.: Έχω διαμέρισμα επιφάνειας κύριων χώρων 84 τ.μ και έναν κλειστό ημιυπαίθριο 12,22 τ.μ για τον οποίο έχει γίνει τακτοποίηση με βεβαίωση περαίωσης. Στο Ε1 και στο Ε9 αναγράφονται όμως 96 τ.μ και όχι 96,22 τ.μ που θα έπρεπε βάσει τακτοποίησης. Πώς συμπληρώνω τα πεδία που αφορούν την επιφάνεια του ακινήτου στην κατάσταση 1/ καρτέλα 2 «Στοιχεία Ακινήτου» του πληροφοριακού συστήματος;

Απ.: Συμπληρώνονται τα εξής:

  1. Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου (βάσει οικοδομικής άδειας) = 84 τ.μ
  2. Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου (για τα οποία έχει γίνει τακτοποίηση) = 12,22 τ.μ
  3. Επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου = 96 τ.μ
  4. Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου για τα οποία έχει γίνει τακτοποίηση και δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9 = 0,22 τ.μ

Το σύστημα προσθέτει τα παραπάνω πεδία (3) & (4) και ελέγχει ότι η διαφορά αυτού του αθροίσματος με την ωφέλιμη επιφάνεια του ΠΕΑ (για την περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος / μονοκατοικίας) δεν είναι μεγαλύτερη από 7 τ.μ.

Ερ.: Στις Ενέργειες «Σύμβουλος έργου» προσπαθώ να καταχωρήσω το ΑΦΜ του Συμβούλου και δεν το δέχεται.

Απ.: Πριν καταχωρήσετε το ΑΦΜ του Συμβούλου που έχετε επιλέξει, χρειάζεται να το έχει καταχωρήσει ο ίδιος ο Σύμβουλος (Σύνδεση ως Σύμβουλος) προκειμένου να υπάρχει στη βάση του Π.Σ. και να μπορεί μετέπειτα να επιλεχθεί από τον Ωφελούμενο.

Ερ.: Στην πρόταση παρεμβάσεων τι συμπληρώνω στο κόστος?

Απ.: Στη στήλη «Κόστος» χρειάζεται για κάθε κατηγορία δαπάνης  να εισάγετε το γινόμενο του ποσού της στήλης «Ποσότητα» με την αντίστοιχη τιμή μονάδας που θα κοστίσει η παρέμβαση. Σε περίπτωση που το κόστος της δαπάνης που προκύπτει είναι υψηλότερο από τα ποσά που ορίζει ο οδηγός, το υπερβάλλον ποσό δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Ερ.: O λογαριασμός ρεύματος της επιλέξιμης κατοικίας είναι σε άλλο όνομα από το όνομα του ωφελούμενου. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση;

Απ.: Μπορεί, εφόσον ο αριθμός παροχής ρεύματος που  αφορά  την επιλέξιμη κατοικία  έχει δηλωθεί στο Ε9.

Ερ.: Πότε παίρνω τον αριθμό πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην υποβολή της αίτησης μου;

Απ.:  Αφού συμπληρώσετε επιτυχώς την πρόταση παρεμβάσεων, τα δικαιολογητικά και τυχόν Σύμβουλο Έργου

 

περισσότερα

Παρουσιάσεις προϊόντων

 

 

  • Alumil Supreme S650 PHOS

Κομψές κατασκευές που ενισχύουν το φυσικό φωτισμό χάρη στο minimal σχεδιασμό του συστήματος και στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

Περισσότερα εδώ.

 

 

 

  • Βιοκλιματική πέργκολα Persa

Η ελεγχόμενη κίνηση των περσίδων προσφέρει αερισμό του χώρου παράλληλα με σκίαση, προστασία από δύσκολες καιρικές συνθήκες και χιονόπτωση!

Περισσότερα εδώ.

 

 

  • Alumil SD115 Pivot Doors

Η αξονική πόρτα ασφαλείας προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, καλύπτοντας μεγάλα ανοίγματα και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χάρη στην περιστροφή γύρω από τον άξονα της.

Περισσότερα εδώ.

Γεια σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί βασικά cookies για να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του και παρακολουθεί τα cookies για να κατανοήσει πώς αλληλεπιδράτε μαζί του. Η τυχόν μη αποδοχή τους, πιθανόν να επηρεάσει την εμπειρία πλοήγησης σας.
Αποδοχή
Άρνηση