ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συστήματα αλουμίνιου passive house

Υψηλές τιμές θερμομόνωσης

Ug=0,7 W/m2K Uw=0,79 W/M2k

Ηχομόνωση Rw(C;Ctr)=52(1;-3)Db

Επίπεδο ασφαλείας RC3

Λεπτές γραμμές